Korty tenisowe w Pruszczu Gdańskim

Klub Tennis4You dysponuje czterema pełnowymiarowymi kortami tenisowymi. Na dwóch krytych halami kortach nawierzchnię stanowi w pełni profesjonalna trawa tenisowa, natomiast dwa korty odkryte pokrywa mączka ceglana.

Regulaminy

REGULAMIN KORTÓW

 1. Dwa korty w halach funkcjonują cały rok, dwa korty otwarte w okresie maj-październik.
 2. Korty są czynne w godzinach 8.00 – 24.00.
 3. Korty tennis4you przeznaczone są wyłącznie do gry w tenisa ziemnego.
 4. Czas gry wynosi w przypadku gry na hali wynosi 60 min, natomiast w przypadku gry na korcie otwartym 55 minut plus 5 minut na przygotowanie kortu dla następnych graczy. W przypadku kortów otwartych po grze należy przesiatkować kort wraz z wybiegami.
 5. Na kortach obowiązuje odpowiednie obuwie i strój tenisowy.
 6. Obowiązuje absolutny zakaz gry bez koszulki ! Osoba z obsługi ma prawo przerwać grę w przypadku braku w/w.
 7. Tennis4you prowadzi sprzedaż stałych rezerwacji i wejść jednorazowych według ustalonego cennika.
 8. Opłaty należy dokonać u osoby z obsługi tennis4you bądź przelewem na nr rachunku bankowego. Przed wejściem na kort, kort musi być opłacony. Zarezerwowany a nie opłacony kort przed grą może być sprzedany innej osobie.
 9. Tennis4you zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej tenisowy lub przyczyny techniczne).
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach lub w szatni.
 11. Treningi indywidualne i treningi grupowe prowadzą tylko instruktorzy i trenerzy uprawnieni przez tennis4you.
 12. Na naszych kortach rowery i psy zostawiamy na zewnątrz, nie palimy papierosów i nie pijemy alkoholu.
 13. Użytkownik danego kortu swoim zachowaniem nie może przeszkadzać innym użytkownikom.
 14. Każda osoba korzystająca z kortów tennis4you zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania w/w zasad.
 15. Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga zarząd tennis4you.

REGULAMIN STAŁEJ REZERWACJI

 1. Sezon zimowy w klubie tennis4you trwa od 01 października do 30 kwietnia.
 2. Sezon letni w klubie tennis4you trwa od 01 maja do 30 września.
 3. Dni wolne od pracy i święta nie są liczone.
 4. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 533-997-989 oraz mailowo: rezerwacje@tennis4you.pl
 5. Dokonując stałej rezerwacji wynajmujący podpisuje umowę wynajmu z najemcą określając dzień tygodnia oraz godzinę w których stale przez określony czas będzie korzystał z kortu.
 6. Należność za stałą rezerwacje płatna jest do 10-go dnia danego miesiąca z góry za dany miesiąc.
 7. Wpłaty należy dokonać u osoby z obsługi tennis4you bądź przelewem na nr rachunku bankowego.
 8. Posiadacz stałej rezerwacji może dodatkowo rezerwować pojedyncze godziny w ramach dostępności kortów po cenie stałej rezerwacji.
 9. Podczas sezonu zimowego możliwe jest zawieszenie stałej rezerwacji na okres dwóch tygodni, w ciągłości bądź jednorazowo. W takim przypadku wynajmujący zobowiązany jest poinformować tennis4you o takim zawieszeniu minimum na tydzień przed terminem zawieszenia.
 10. Stałą rezerwację można odwołać najpóźniej na 24 godziny przed daną godziną rezerwacji. Odwołane godziny muszą być odegrane w tym samym sezonie po uzgodnieniu dostępności z tennis4you (niewykorzystane godziny z sezonu zimowego nie przechodzą na sezon letni i odwrotnie)
 11. W ramach stałej rezerwacji obowiązuje zakaz prowadzenia treningów przez trenerów nie uprawnionych przez tennis4you.
 12. Każda osoba korzystająca z kortów tennis4you zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.
 13. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

REGULAMIN SZKÓŁEK

  1. Zajęcia w szkółkach tenisowych prowadzone są w grupach liczących max 6 osób.
  2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.
  3. Okres treningowy w szkółce tenisowej trwa od 05 września 2023 do 22 czerwca 2024.
  4. Czas jednej lekcji wynosi 60 minut.
  5. Opłaty za naukę gry w tenisa opiekun zobowiązuje się uiszczać do 10 dnia danego miesiąca za miesiąc z góry.
  6. Opłaty należy dokonywać u trenera lub przelewem na nr rachunku mBank 91114020040000350234243101 (proszę w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko gracza). Koszt szkolenia grupowego według aktualnego cennika.
  7. Opłata miesięczna skalkulowana jest dla całego okresu treningowego (wrzesień-czerwiec). Opłata jest uśredniona czyli stała dla wszystkich miesięcy bez względu na występujące w poszczególnych miesiącach święta państwowe i kościelne oraz różną liczbę dni w miesiącu. W okresie ferii zimowych opłata może być zmniejszona proporcjonalnie o jeden lub dwa tygodnie ferii pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.
  8. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy, 24.12 oraz 31.12 zajęcia treningowe nie odbywają się.
  9. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
  10. W przypadku nieobecności zgłoszonej min 24h przed treningiem zajęcia można odrobić z inną grupą (po ustaleniu tego z trenerem). Niezgłoszona nieobecność nie uprawnia do odgrywania treningu.
  11. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy tennis4you.
  12. Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona przez rodzica na piśmie lub mailowo, minimum z miesięcznym okresem wypowiedzenia . W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem miesięcznego terminu wypowiedzenia rodzic zobowiązuje się pokryć w pełni przypadające na niego koszty.
  13. Szkolenie można przerwać w każdym terminie, natomiast nie można zawiesić szkolenia na wybrany miesiąc.
  14. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica prawnego oświadczenia o stanie zdrowia o następującej treści: „Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w zajęciach treningowych z tenisa”
  15. tennis4you zapewnia rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzonych zajęć.
  16. W sprawach organizacji zajęć w szkółkach oraz zajęć indywidualnych prosimy o kontakt z trenerami poszczególnych grup.
  17. Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga zarząd tennis4you.