REGULAMIN SZKÓŁEK TENNIS4YOU

Planujesz zapisać swoje dziecko do szkółki tenisa ziemnego? A może sam chcesz nauczyć się grać w tenisa? W związku z tym przygotowaliśmy garść zasad, które regulują funkcjonowanie szkółek tenisowych akademii tennis4you

 1. Zajęcia w szkółkach tenisowych prowadzone są w grupach liczących max 6 osób.
 2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.
 3. Okres treningowy w szkółce tenisowej trwa od września do czerwca.
 4. Czas jednej lekcji wynosi 60 minut.
 5. Opłaty za naukę gry w tenisa opiekun zobowiązuje się uiszczać na pierwszych zajęciach danego miesiąca za miesiąc z góry.
 6. Opłaty należy dokonywać u trenera lub przelewem. Koszt szkolenia grupowego według aktualnego cennika.
 7. Opłata miesięczna skalkulowana jest dla całego okresu treningowego (wrzesień-czerwiec). Opłata jest uśredniona czyli stała dla wszystkich miesięcy bez względu na występujące w poszczególnych miesiącach święta państwowe i kościelne oraz różną liczbę dni w miesiącu. W okresie ferii zimowych opłata jest zmniejszona proporcjonalnie o dwa tygodnie ferii. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.
 8. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy zajęcia treningowe nie odbywają się.
 9. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
 10. W przypadku nieobecności zgłoszonej min 24h przed treningiem zajęcia można odrobić z inną grupą (po ustaleniu tego z trenerem). Niezgłoszona nieobecność nie uprawnia do odgrywania treningu.
 11. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy tennis4you.
 12. Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona przez rodzica na piśmie lub mailowo, minimum z miesięcznym okresem wypowiedzenia . W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem miesięcznego terminu wypowiedzenia rodzic zobowiązuje się pokryć w pełni przypadające na niego koszty.
 13. Szkolenie można przerwać w każdym terminie, natomiast nie można zawiesić szkolenia na wybrany miesiąc.
 14. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica prawnego oświadczenia o stanie zdrowia o następującej treści: „Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w zajęciach treningowych z tenisa”
 15. tennis4you zapewnia rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzonych zajęć.
 16. W sprawach organizacji zajęć w szkółkach oraz zajęć indywidualnych prosimy o kontakt z trenerami poszczególnych grup.
 17. Kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzyga zarząd tennis4you.

Pobierz regulamin w pdf